Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Når eg kom til Sogndal som einaste Seljeværing, og ein av dei få nordfjordingane, hadde eg ingen forhåpningar om at ting skulle verte så bra som dei blei. Likevel var eg fast bestemt på å reise til den flotte saftbygda inne i sognefjorden, og eg angrar ikkje eit sekund! Eg har vorte kjend med mange flotte menneske, eg har fått gode lærarar og eg har vore ein del av eit fantastisk skule- og fritidsmiljø. Det einaste som er domt, er av vi no skal skilje lag, for det har eg slettes ikkje lyst til, men vi veit at skal ein bli noko, ja då må ein berre stå på og jobbe vidare. Tida har desverre komt og vi er ferdige på Sogndal vgs. Alt har gått så utruleg fort, sannsynlegvis fordi vi har hatt så mykje å halde på med. Det har ikkje berre vore eit heilt vanleg år i mediefaget, med vanleg og kjedeleg undervisning. Det har istadenfor vore eit år med mykje variasjon, databruk og teknologisk undervisning, noko som har vore litt uvant i byrjinga, men no i ettertid ser ein at det har vore svært nyttig. I det store og det heile har det vore eit kjempekjekt år med mange utfordringar og godsaker! Vi har fått prøvd oss på nye utfordringar, noken vanskelegare enn andre, men det har stort sett gått greit:) WordPress, glogster og diigo, var for eksempel ting eg aldri før hadde høyrt om, men i dag veit eg kva det går ut på. I tillegg har eg vorte meir trygg på databruken, og eg har vorte inneforstått med at bruken av data stadig vert viktigare i det store samfunnet.

Det har vore ein fin gjeng, som eg er glad for at eg har fått vore ein del av. Tusen takk for eit fint år folkens, og eg ønske alle lykke til vidare, og takk til Albertine; du har lært oss mykje 🙂

Reklame

Dei to siste vekene har eg valt å jobbe med medieproduktet; informasjonsplakat. Det har vore både lærerikt og kjekt, men vi har desverre mista litt tid, på grunn av eksaminering og andre program. Dette har dermed ført til at eg mista ein del timar til opplæring av redigeringsprogrammet vi skulle bruke i forbindelse med prosjektet. Eg har derfor gjort så mykje eg kunne, ved å lage ei skisse av plakaten min, slik eg i utgangspunktet hadde tenkt han.

Planlegging av informasjonsplakaten:

1) Det første eg gjorde i arbeidet med dette prosjektet, var å gjere dei 4 oppgåvene om sjanger, som vi fekk utdelt på skulen av Albertine. Her valde eg sjangeren reklame- informasjonsplakat, og gjorde oppgåver i forbindelse med denne sjangeren. Dette gjorde at eg vart mykje meir klar over kva informasjonsplakaten måtte innehalde, og eg fekk ein idé. (eg skal leggje ut desse oppgåvene når eg har fått tak i dokumentet, som ligg på skuleserveren).

2) Når eg skulle byrje på sjølve plakaten, måtte eg først og fremst ha ein god idé, i og med at det er ein informasjonsplakat. Eg tok dermed utgangspunktet i plakaten for russerevyen, og byrja å lage skisser. Når ein skal lage ein informasjonsplakat, må den innehalde eit arrangement som treffer mange og som er veldig dagsaktuelt, og kva har vel vore meir dagsaktuelt desse vekene, enn RUSSESPRELL? Dermed bestemte eg meg for å lage ein plakat som oppmoda til eit russearrangement.

3) Eg sette meg ned for å tenkje over ulike idéar som kunne vere realistiske, samstundes som veldig oppkvikkande. Eg tenkte over kva plakatar som allereie har vore oppe i forbindelse med russetida, for så å tenke ut ein heilt ny ein. Det eg kom fram til, var noko eg sjølv såg på som svært fengjande, og som eg veit at omtrent heile russen hadde delteke på. Eg gav plakaten min denne overskrifta; «DEN STORE RUSSEKNUTEDAGEN» =)

4) Når eg var ferdig å tenkje ut idéen, var det berre å setje seg ned å lage skissene til plakaten, ta bilete og legge til den informasjonen som mangla. Når dette var gjort, såg eg på prosjektet som ferdig. (Eller ferdig i den grad eg klarte å gjere det ferdig, forutan redigeringsprogrammet).

Oppgåver på skulen i sjangerforståelse;

Oppgåve i medietimane måndag 26.april 2010.
FOKUS PÅ SJANGERFORSTÅELSE

Oppgåve 1)
Ein sjanger er eit omgrep for ei gruppe av litterære verk eller musikkverk som kan bli definert ut frå kriterium som språk, innhald (tematikk), komposisjonsform, presentasjonsform og sosial samanheng. Til dømes har det meste av stoffet i ei avis med nyheiter og aktualitet å gjere. Nyheiter er ein viktig del av all journalistikk, men nyheitsartikkelen er berre éin av fleire journalistiske sjangrar.

Oppgåve 2)
Eksempeltekst som er eit eksempel på den sjangeren eg vil jobbe med: Reklameplakat
Eksempelet mitt er: ”Revyplakaten- Sogndalsrussen 2010” eller ”Donkyboy live”
http://www.alfred.no/images/Artister/reklameplakat%20donkeyboy3.jpg.

Oppgåve 3)
Det som kjenneteiknar denne kommunikasjonsforma ”reklame”, er at den spreiar informasjon på ein effektiv måte og treffer kjenslene til folk. Reklame kan definerast som «betalt kommunikasjon av et budskap i et massemedium med identifiserbar sender i den hensikt å forberede en økonomisk transaksjon». Det som kjenneteiknar reklameplakaten, er at den har bilete og overskrift, og av og til også små underskrifter. Denne typen kommunikasjonsform vert nytta for å opplyse og informere. Når ein skal skrive ein reklameplakat, må ein ha fokus på kva som passer best i forhold til kven som er målgruppa. Ein må også reflektere over kvar det vil vere mest nyttig å reklamere. Ein reklameplakat har alltid to ulike nivå, denotativt og konnotasjon. Det denotative nivået går ut på ei rein beskriving av plakaten, medan det konnotative nivået går ut på å tolke å assosiere innhaldet i plakaten.

Oppgåve 4)
Reklame kan definerast som: «betalt kommunikasjon av et budskap i et massemedium med identifiserbar sender i den hensikt å forberede en økonomisk transaksjon». Det som kjenneteiknar reklame er at det setter ofte ei vare eller ein teneste i eit positivt lys, og prøvar på ein måte å overtale deg til å kjøpe det. Det er ein form for kommunikasjon som vert nytta i PR-verksemder. Reklamen skal snakke til kjenslene og overtyde utan at han eigentleg argumenterer. Reklame er ein tradisjonsrik måte å spreie informasjon på og har mange former, til dømes avisannonsar, innstikk, radiospotar, tv- spotar og banner på web. Føremålet er å skape eit bilete av eit produkt, slik at publikum vil ha det.

Sjangertrekk frå eksempelteksten/ane eg har valt:
• REVYPLAKATEN
Denotativt nivå: plakaten er kvit med eit stort bilete som refererer til tema, tankar og kjensler. På biletet er det avbilda 5 crazy ungdommar med grisenase, slips og solbriller, noko som vidareformidlar ein viss galskap. Grisenasa symboliserar til dømes svineinfluensaen. I tillegg til biletet er det ei stor overskrift, farga i raudt, i tillegg til tilleggsinformasjonen under, som også er farga i raudt.

Konnotativt nivå: Plakaten seier noko om russerevyen som skal finne stad i Sogndal den 27. april 2010 og kva sjølve revyen heiter. Tilleggsinformasjonen seier noko om pris, kvar ein kan få kjøpt bilettane, om klokkeslett for takeoffen og kvar ein kan henvenda seg for å få meir informasjon. Det er lagt ved ei nettadresse http://www.sogndalsrussen.com, der ein kan gå inn og sjå for meir informasjon.

• DONKEYBOYPLAKATEN
Denotativt nivå: Plakaten er svart med eit stort bilete av dei fem medlemmane i gruppa ”Donkeyboy”, som refererer til tema i annonsen. Overskrifta samt underskrifta er farga i gult, med tjukk utheving.
– Konnotativt nivå; plakaten seier noko om at popgruppa Donkeyboy skal spele live konsert i Hønefoss på Alfred, fredag 30 oktober. Tilleggsinformasjonen fortel at det er krav om 18 års aldersgrense med leggplikt for å sjå konserten. Dørene opnar klokka 22.00 og konseren startar klokka 23.00. Det er oppgjeve ei adresse (www.ringbillett.no) der ein kan hendvenda seg for førehansdssal.

Hei Hei Marit:)

Vi ved Sogndal vgs har fått i oppgave å kommentere innlegga dykkar om «informasjonskløfter». Mitt namn er karoline, og ein del av mi oppgave er å kommentere ditt innlegg.

Du har skrive ein fin liten tekst om informasjonskløfter, der du har hatt hovedfokus på korleis den noverande informasjonkløfta er i verdsperspektiv. I tillegg forklarar du ganske kort og greit kva ei informasjonskløft er, og korleis den påverkar samfunnet. Du har ógså brukt et variert og enkelt språk når du har skrivd oppgåva, noko som gjer den lettleseleg.

Det eg saknar i teksten din, er ei meir konkret innleiing, der du presenterar det du skal få fram i hovuddelen, før du byrjar på sjølve oppgåva. Det er nokre setningar i teksten din som gjer den litt uoversiktleg, (då tenkjer eg på oppattakingar). Samstundes tykkjer eg at oppgåva kunne vert litt lenger. Det rådet eg gjev deg, er å kanskje gå grundigare inn i korleis vi har tatt fat på framveksten av IKT i samfunnet og kanskje drøfte litt meir konkret korleis media er med på å skape, forsterke og motverke informasjonskløfter.

Eg håpa at dei råda eg har gjeve deg vil vere til nytte 🙂

Mi vurdering av innlegga:
Dei observasjonane eg gjorde når eg kommenterte innlegga, var at eg synast at dei fleste innlegga var veldig korte? Er det meininga at innlegga dei har skrive skal vere innleiingar til ei større oppgåve? Det var eg litt usikker på. Dette var eit av hensyna eg prøvde å ta når eg skreiv til eleven, men sidan eg var usikker kommenterte eg som om det var ein fullstendig besvarelse på oppgåva. I tillegg hadde eg fokus på at det er ein elev som har skrive om temaet, og at det er viktig å tenke på å uttale seg på ein høfleg og forståeleg måte:).

BRASIL :)

Sida eg sitte her i klasserommet og fortsatt har litt tid til overs, kan eg fortelle litt om kva eg skal gjere dei kommande dagane. Eg skal endelig reise til Brasil igjen, og besøke søstera mi & tante ungen min David. Eg gleda meg veldi masse til å sjå dei igjen, og gje David en skikkeli bamseklem. Det er ikkje alltid like idyllisk å ha familie på den andre sida av jordkloda, men akkurat no passa det meg midt i blinken !! Det einaste minuset, er å holde ut en flytur med Anja i 13 tima :p hehe.


Eg skal til Natal, som ligg heilt på austkysten av Brasil, ved ekvator. Det er eim fantastisk feriestad for turistar, og nordmenna er mange allereie. Det er absolutt til å anbefale, dersom du vurderar Brasil som reisemål. Eg skal ærleg innrømme: det skal bli godt å komme seg vekk frå kulda og delsvis Sogndal! varmare strøk er alltid fantastisk. Resten av gjengen må desverre sitte på skulebenken eit par dagar til før dei tek ferie.. Sorry mates: skal prøve å sende eit kort til dykk, som ei lita «oppmuntrande» helsing :p ^^

Oppgåve B

OPPGÅVE B: EKSEMPEL OG KJELDESØK

Denne oppgåva finn du også på Glogster på denne linken; http://kar0lin3.glogster.com/edit/glog/

LAND: KINA

Kina er eit land i Aust-Asia som sidan 1949 de facto er delt i to, med regjeringar som begge gjer krav på å vere heile landets rettmessige styre: Folkerepublikken Kina, med hovudstaden Běijīng som omfattar alle fastlandsprovinsane, og Republikken Kina, med hovudstaden Taipei som kunn omfattar provinsen og øya Táiwān (Formosa) og nokre små øyar nær provinsen Fújiǎn (http://no.wikipedia.org/wiki/Kina). Vi veit at Kina er verdas tredje største land, med heile 1,2 milliardar innbyggjarar, som i hovudsak er ei etnisk kinesisk Han – befolkning. I alt er det registrert 56 folkeslag, og ca 7 prosent av befolkninga tilhøyrer minoritetsgrupperingar frå ulike regionar i landet. Eit eksempel er Zhuang- befolkninga, som tel ca 12 millionar. Minoritetsgruppene skil seg ut ved eit eige språk, kultur og eigne tradisjonar. Ein del av minoritetsgruppene har vore unntatt frå myndigheitene sin eittbarns- politikk.

Landet har på alle måtar ein svært gamal og veldig rik kultur. Byane, kulturen, naturen, den enorme, fascinerande og svært samansette befolkninga blanda med Kina si gamle og nyare historie som gjev deg eit overveldande sanseinntrykk.

Kina dekkjer heile 9,2 km2 av verdas klode, og er større enn både det europeiske kontinentet og USA. Landet grensar til 11 land i tillegg til Gulehavet, Austkinahavet og Sørkinahavet. Avstanden frå nord til sør, er ca 5.000 km. Det høgste fjellet er Quomolangma på heile 8.848 moh.

På grunn av det store arealet har Kina fleire klimasoner. Vinteren i nord er kald og tørr på grunn av vindane frå vest, medan sommaren er varm og fuktig med monsun. Nord- Kina er óg større enn Sør- Kina (http://www.gotoasia.no/Kina.htm).

Litt om styresett:
Etter forfatninga av 1982, seinast revidert i 2004, er Kina ein einskapsstatleg folkerepublikk, med kommunistpartiet som det statsberande og einaste tillete parti (sjølv om partiet ikkje nemnast i forfatninga). I likskap med dei tidlegare kommuniststatane i Aust-Europa har Kina eit institusjonelt todelt politisk system: statsorgana har på alle nivå parallelle partiorgan. Men i motsetnad til i Sovjetunionen og dei andre Aust-europeiske kommunistlanda, der partiorgana i dei fleste tilfeller var dominerande, varierer dette sterkt i Kina. Av og til spelar partiorgana den største rolla; til andre tider gjer statsorgana det (http://www.snl.no/Kina/forfatning_og_politisk_system).

Majoritet og minoritet:
Som eg har nemnt tidlegare, er Han- kinesarane nemninga for den etniske majoritetsgruppa som kinesarane tilhøyrer. Det dreiar seg altså om verdas største folkeslag. Dei er regna med i Folkerepublikken Kina som ei offentleg anerkjend nasjonalgruppe. Han- kinesarane utgjer 92 prosent av befolkninga på det kinesiske fastlandet og nesten ein femtedel av jordas totale befolkning.

Uttrykket Han, nyttast for å skilje majoriteten av kinesarane frå dei mange mindre beslekta etniske gruppene som finst i Kina. Namnet kjem frå Han- dynastiet som herska over dei delar av Kina som er Han- kinesarane sitt kjerneområde. Ofte nyttast betydinga «kinesarane» og «han- kinesarane» om kvarandre, men i Kina oppfattast det som svært feilaktig idet det ikkje tar omsyn til dei 55 etniske minoritetar i landet (http://no.wikipedia.org/wiki/Han-kinesere).

Media: Tilstand og sensur

Mediestrukturen i Kina har endra seg betraktelig dei siste 20 åra. Medium som tidlegare berre mottok statsstøtte, må no finansiere seg sjølve. Dette opnar for større uavhengigheit, meir kommersielt stoff i media og mindre sensur. Kinas myndigheiter prøvar framleis å beherske dagsordenen i det offentlige rom, men påverkar ikkje lenger like direkte kva folk meinar.

Kina sine medium kan til ei viss grad dekke konfliktsaker, men berre på lokalt nivå. På denne måten kan sentralregjeringa bruke media til å avsløre lovbrot på lågare nivå. Eksempel på saker det er blitt vanlegare å dekkje, er miljøutfordringa og korrupsjon, men den gravande journalistikken må stoppe lenge før den når den nasjonale leiinga. Den kan ikkje kritiserast eller utfordrast. Andre tabubelagte tema er Taiwan, Tibet, større demonstrasjonar, og informasjon om internt arbeid i regjeringa, strafferettssystemet, statistikkar over dødsstraff osv.

Kinesiske journalistar testar stadig grensene og lager nye metodar for å infiltrere utfordrande journalistikk, f.eks. ved å blande propagandaspråk inn i ei uavhengig dekning av eit tema. Myndigheitene er svært opptekne av at ikkje likesinna organiserer seg, og media må derfor være forsiktig med å dekke større protestar og grupper som har andre syn enn den politiske leiinga. I steden kan journalistane fremme sitt syn ved å skrive om enkeltskjebnar som eigentlig angår mange.

I praksis er sjølvsensur den viktigaste forma for kontroll i dagens Kina, men det går også ut direktiv frå myndigheitene. Alle saker må vurderast opp i mot den sosiale stabiliteten i landet, og grensa mellom kva som er tillete og ikkje, er ikkje alltid like openbar. Myndigheitenes propagandaavdeling (CPD) kontrollerer det statlege nyheitsbyrået Xinhua, og kinesiske medium oppfordrast til å forholde seg kun til nyheitenes offisielle versjon gjennom byrået. Xinhua har full kontroll over distribusjonen av nyheiter frå utanlandske byrå.

Kinesiske journalistar er i dag organisert i All China Journalist Association, som igjen er underlagt informasjonsdepartementet. Journalistane blir også kontrollert gjennom lønnssystemet, ved at dei starts med ei låg grunnløn for så å ha moglegheit til å få bonus for artiklar som blir publisert. Dette inneber at journalistane må følgje myndigheitenes ønskjer, fordi berre artiklar som går igjennom sensuren blir publisert. Trakkar du feil, blir du raskt oppdaga og straffa. Som oftast vil dette seie oppseiing eller bøter, men også husarrest og fengselsstraff vert nytta. I følgje Amnesty og ”Committee to Protect Journalists” (CPJ) sit minst 29 kinesiske journalistar i fengsel pga ytringane sine.

Også internett sensurerast i Kina. Det finst eit eige internettpoliti som har som oppgåve å overvake all aktivitet ved hjelp av avansert internetteknologi. I tillegg har de kinesiske versjonane av mange søkemotorar (her Yahoo! og Google) samarbeidet med kinesiske myndigheiter og lagt inn blokkeringar på mange søkeord. Dette vil i praksis si at makthavarane kontrollerar innbyggjarane sin tilgang til informasjon over internett, f.eks. ved å blokkere søkeord som Tibet, menneskerettar osv. Bloggarar er også blitt eit problem for kinesiske myndigheiter. Desse kritikarane står ikkje på partiet si lønningsliste, og er ofte anonyme. Myndigheitene ønskjer derfor å forby anonyme ytringar på nett (http://no.wikipedia.org/wiki/Media_i_Kina).

Samla kjeldeliste:
(http://no.wikipedia.org/wiki/Kina) lasta ned 09.02.10. (http://www.gotoasia.no/Kina.htm), lasta ned 09.02.10. ( http://www.snl.no/Kina/forfatning_og_politisk_system) lasta ned 12.02.10. (http://no.wikipedia.org/wiki/Han-kinesere) lasta ned 12.02.09. (http://no.wikipedia.org/wiki/Media_i_Kina) lasta ned 09.02.10.

Karoline Hamre

Problemstilling: KVA ROLLE HAR MEDIA I DET FLEIRKULTURELLE SAMFUNNET OG KORLEIS FUNGERAR DEN INTERNASJONALE MEDIEDISTRIBUSJONEN I FORHOLD TIL DETTE?

Innvandrarbefolkninga i Noreg har bakgrunn frå meir enn 200 land. Alle desse kulturane påverkar kvarandre og fører til økt mangfald. Dette forsterkast også av at nordmenn reiser meir enn før og tar arbeid eller utdanning utanfor Noregs grenser. Dette påverkar kva vi et, korleis vi kler oss, korleis vi omgås andre menneske, vårt forhold til religionar og kva for verdiar vi synast er viktige. I eit fleirkulturelt samfunn eksisterar fleire forskjellige kulturar saman, samt ulike etniske grupper og tv kanalar. Møtet mellom dei ulike kulturane kan gje grunnlag for fordommar og rasisme (Cappelen Damm AS).

Media er med på å avdekkje kritikkverdige forhold i det fleirkulturelle samfunnet. Dette skjer ved at media, gjennom si makt, stiller seg kritisk og set dagsorden (Norsk presseforbund- vvp). Media vel altså kva for saker som skal få hovudfokus og vidare fører dette til heftige diskusjonar og samfunnsdebattar. Ei prakteksempel på slike saker er den omstridande ”hijab saken”, der islamske kvinner kjempar for å opptre med hijab i den norske polititenesta. Dette er den norske staten imot, fordi den meiner at muslimsk tildekking er undertrykkjande og at det ikkje er representativt for den norske stat (NTB- redaksjonen@abcnyheter.no)

Vidare står det i læreboka eksistens, at tildekkinga av slør har ført til hissige debattar verda over og ikkje berre i Noreg (Camilla F.A m.fl 2008: 191). Det er store skilnadar både mellom og innanfor landegrensene, fordi funksjonen til media er avhengig av politiske, økonomiske, teknologiske og kulturelle forhold i kvar enkelt stat (Asbjørnsen m.fl 2007: 106). Openheita for den fleirkulturelle funksjonen er svært ulik frå land til land. I Storbritannia har hovudplagget lenge vore lov i denne samanhengen, og britisk politi grunnar avgjersla med at det er et teikn på ytterlig aksept av Storbritannia som et fleirkulturelt og fleirreligiøst samfunn (Aftenbladet/NTB/NRK).

Asbjørnsen m.fl 2008: 106 skriv at ein ser stadige tendensar til at den politiske reguleringa av media i stor grad er knytt til kvar enkelt nasjon og følgjer lovene og retningslinjene i dei ulike landa Eit døme på internasjonal mediedistribusjon, er satellitt-tv-sendingar. TV3 vert til dømes sendt frå Storbritannia til Noreg og omgår slik den norske medielovgivinga- som til dømes at reklame ikkje skal vere retta mot barn (Asbjørnsen m.fl 2008: 106, 107). Samstundes har ein UNESCO, som har ansvaret for FNs mediepolitikk, der prioriterte målsetjingar blant anna er ”å fremme kulturelt mangfald gjennom media” (Asbjørnsen m.fl 2008: 106).

Det er mykje media kan setje søkelyset på i det fleirkulturelle samfunnet. Evna media har til å avdekkje kritikkverdige forhold, er svært variabel frå land til land, avhengig av dei ulike lovene og retningslinjene i det enkelte landet (Asbjørnsen m.fl 2008: 106). Ein ser til dømes at Storbritannia har eit større religiøst mangfald enn Noreg, noko som kan vere med på å endre mediedistribusjonen samstundes som innhaldet i media kan vere ulikt. I Noreg har vi ei regulering, kalla pressestøtta, som skal sikre eit mangfaldig medielandskap, men likevel er det dei færraste land som har det (Asbjørnsen m.fl 2008: 106).

Litteraturliste:
Asbjørnsen, Dag m.fl: Mediemøte2, Aschehoug 2007. F.A Camilla m.fl: Eksistens, Gyldendal 2008. http://radar1.cappelendamm.no/c61372/sammendrag/vis.html?tid=61406. lasta ned 01.02.2010. http://www.abcnyheter.no/node/83111. lasta ned 02.02.2010. http://www.presse.no/Pressens_Faglige_Utvalg_PFU/Var_Varsom-plakaten/. lasta ned 02.02.2010. http://www.nrk.no/nyheter/1.6464753. lasta ned 02.02.2010.

Karoline Hamrenode

Filmprodusering

Tema:
Alle gruppene i klassa fekk i oppgåve å lage ein film som omhandla ytringsfriheit og/ eller personvern. Vi valde å gjere ein liten vri. Det finst sjølvsagt mange gode idear til ytringsfridommen i reklamefilmen, og eg gledar meg til å sjå kva medelevane har produsert. Men mi gruppe valde å snu oss vekk i frå reklamefilmen og halde fokuset på ein kortfilm basert på ei sann historie, der ein mannsperson har totalt «herredømme» over ei jente.

Val av film:
Mi gruppe (Eg, Hanne & Bjørnar) valde å lage ein kortfilm på 3-4 min, i staden for å produsere reklamefilm. Vi tok dette valget på det grunnlaget at vi tidlegare har laga reklamefilm, å ville no prøve noko nytt å ta ei ny utfordring. Eg føler at vi fekk det til, og eg tykkjer det var eit spennande prosjekt! Eg tykkjer at det positive med å lage kortfilm, er at ein kan gjere så mykje meir i kortfilmen enn i reklamefilmen, på grunn av tida ein har til disposisjon. Dette kan absolutt anbefalast som eit alternativ til neste gong vi får ei filmoppgåve.

Handling:
Vi valde sjangeren Thriller/grøsser fordi det gjev best spenning, og vi gav den navnet «I skuggen av ei dør», fordi den passa best til handlinga og i høve til sjangeren. Når vi vedtok temaet i filmen, tok vi utgangspunkt i dokumentaren om «Josef Fritzel», som dei fleste kjenner til. Handlinga går altså ut på at ei jente vert holdt i fangenskap og misshandla av ein mannsperson i 5 år, i ein kjellar. Etter desse fem åra finn ho endeleg ein utveg, og ho rømmer frå fangenskapet for godt. Men mannen gir ikkje opp. Han finn ei ny jente, som desverre må komme til å erstatte plassen til den andre jenta, som endeleg klarte å frigjere seg, og slik vil det fortsette i det uendelege, til mannen vert teken.

Framgangsmåte:
Når vi laga filmen, gjekk vi fram på den måten at vi først laga manuset, så laga vi storyboarden og deretter filma vi og sette det saman ved redigering. I manuset følgjer vi opp under den dramaturgiske modellen, og ellers hadde vi veldig lite verbal og tovegskommunikasjon i filmen. Vi konsentrerte oss mykje meir om lyd og kamera- effekter og viste tydelege handlingar for å få fram den ideelle bodskapen.

Den dramaturgiske modellen:

Publisering:
Vi har valt å ikkje leggje filmen ut på youtube, men for dei som vil sjå filmen eller nytte den i ein eller annan samangeng, må ta kontakt med anten Karoline, Bjørnar eller Hanne 🙂

Eigenvurdering:
Som gruppe tykkjer eg at vi fungerte veldig bra i lag, og vi gjorde ei god planlegging i førekant av filminga. Alle kom med innspel og forslag til korleis filmen skulle redigerast, kva innhaldet skulle vere og vi teikna opp eit kart over det området vi skulle filme i. Eg tykkjer vi kom opp med ein god idé til tematikken og vi klarte å lage ei god historie ut av den. I tillegg klarte vi å halde oss bra i forhold til tidsbruken, noko som óg er veldig bra. Alt i alt: ei kjekk og lærerik oppleving 🙂

Link til Urørt sida mi:)

www11.nrk.no/urort/artist/KarolineHamre/default.aspx»>

(Dersom linken ikkje fungerar: http://www.urørt.no -> artistsøk: Karoline Hamre)

Oppgåve 7

Lock Icon: Copyright

Det står ingenting på internettsida kven som har teke dette biletet, så eg reknar med at det er i orden for opphavsmannen at andre nyttar kjelda. men eg fant bilde i ei nettavis for universitetet i Bergen «På høyden».

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://nyheter.uib.no/wysiwygpro/uploaded-docs/meldinger/www/info/bilder/bilder%25202008/opphavsrett.jpg&imgrefurl=http://nyheter.uib.no/%3Fmodus%3Dvis_nyhet%26id%3D39604&usg=__gymn1w0gEG5t122Zc-hWMFnuwn4=&h=210&w=226&sz=61&hl=nn&start=1&tbnid=GI4Rk78QS6b8qM:&tbnh=100&tbnw=108&prev=/images%3Fq%3Dopphavsrett%26gbv%3D2%26hl%3Dnn

Eg tykkjer at det var ei vanskeleg, men samstundes veldig lærerik oppgåve. Det er ein vanskeleg måte å skrive på, men når eg først hadde sett meg inn i oppskrifta til Karl H. Flyum – «må ha den oppskriften – fort!» så gjekk det forholdsvis bra. Det var eit veldig godt eksempel på ei femavsnittsskisse, og det vart plutsleg mykje enklare å skrive ei sjølv. Eg satt meg inn i 1-3-1 regelen, og det gjorde at eg mykje lettare takla skriveoppgåva- ein enkel hugseregel!

Alt må lærast, og ved å gjere dette fleire gonger, så trur eg at ein etter kvart vil sette seg betre inn i det. Øving gjer mester :)!