Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Oppgåve i kildebruk


”Mediehistoria er langt meir omfattande enn det ein har valgt å ta med i dei eksisterande lærebøkene” (Hadeland vgs 2006). ”Media har sine forutsjåingar både i samfunnet og i teknologisk utvikling, og påverkar også sjølv denne utviklinga”.(Hadeland vgs 2006). Eit godt eksempel på det er ”Johann Gutenbergs trykkpresse, som vart utvikla omkring 1450, hadde forløparar andre stader i verda”. ( Asbjørnsen m.f2007, s 124) Vidare står det i læreboka at ”Koreanarane hadde allereie på 1400-talet utvikla eit liknande system. Boktrykkjarkunsten som teknologi la grunnlaget for den nye utviklinga, men samstundes førte samfunnsforholda til at han fekk så store verknader i Europa. Trykkjerevolusjonen fekk enorme verknader på lengre sikt, fordi kunnskapen vart tilgjengeleg for mange”. (Asbjørnsen m.f 2007, s 124) Men det var ikkje berre boktrykkjarkunsten som utvikla seg som arena for den offentlege meiniga (Asbjørnsen m.f 2007, s 131). ”Avisene var ikkje berre eit resultat av samfunnsutviklinga, dei var på mange måtar også ein føresetnad for kommunikasjonssystemet, som gjorde prosessar som den industrielle revolusjonen, utviklinga av nasjonalstaten og kolonialismen mogleg”. (Asbjørnsen m.f 2007, s 131).

Kildeliste:
Asbjørmsen, Dag m.fl (2007): Mediemøte 2. Aschehoug.  Karl H. Flyum (2003): Bare må ha den oppskriften- flott!  http://home.online.no/~rvsmedia/mediahis.htm.

Refleksjon:

Det vanskelegaste med denne oppgåva er å få til kildehenvisningane og å skrive teksten så korrekt som mogleg. Eg har aldrig skrive ei femavsnittskisse bevisst før, og det er mykje ein må forholde seg til på ein gong. Dette gjer det vanskeleg å presisere arbeidet på best mogleg måte, og det tek sjølvsagt ein del tid. Men alt må lærast, så ein må berre bite i det sure eple å byrje.

Eg meinar at kildene eg har nytta er politlege, fordi læreboka skal byggje på truverdig kunnskap, som vi brukar på skulen for å lære. Internett er meir tvilsomt, men eg trur likevel at den kilda eg har nytta er politleg, fordi det same står skrive i lærebøka i media og historiebøkene.

Reklame

Eg <3 Eshowe 14.09

Vi har dette året jobba effektivt med Eshowe kampanjen. Eshowe er som dei fleste veit, eit prosjekt som Sogndal vidaregåande skule har i forbindelse med Sør- Afrika. Vi samlar inn pengar på OD dagen, og formålet går til å byggje opp skular og barnehagar i Eshowe i Sør-Afrika. Dette er eit veldig spennande prosjekt, og ikkje minst gjev det ein god følelse å kunne hjelpe nokon som verkeleg treng det!

I dag 14.09, har vi vore rundt om på dei ulike linjene på skulen, og fortalt om Eshowe prosjektet. Vi har prøvd så godt vi kunne å inspirere elevane til å delta i dette prosjektet. Vi viste elevane to filmar angåande prosjektet, diverse bilete å gav dei faktainformasjon om kva pengane går til og kor langt vi er komne med det totale prosjektet. Vi har óg presentert stoffet for idrettsfag, studiespesialiserande, yrkesfag og dei andre på handelsskulen. Det var kjekt å sjå korleis dei fulgte med på framvisninga. Det virka på nokre som at de var interressant, medan andre var litt mindre engasjerte. Dette kan sjølvsagt ha noko med at det er nytt for dei, medan andre har hørt om det frå før. Vi håpar at alle har ei god innstilling og vil delta i dette prosjektet, for dette er BRA !

Tenk med hove hjelp Eshowe, du kan gjere ein forskjell !! 🙂

Medieopplevelse

Ja, kvar skal eg byrje?
Det har seg slik at eg og min gode venn Bjørnar  tok utfordringa, og deltok på tv2 sitt storsatsingprogram, X-Factor i april. Sendingane for dette programmet byrjar no i midten av september. Alt i alt var det veldig lærerikt, og ein fekk verkeleg kjenne og føle på korleis media eigentleg er og kor provosert det kan gjere deg. Alt handlar om god PR, og vi har konkludert med at programmet ikkje var noko særleg. Det er mykje som skjer bak kulissane, som ein aldri skulle tru, og det er sjokkerande. Dette vert sjølvsagt ikkje vist på TV skjermen, og derfor stiller ikkje dei utanforståande seg kritisk til programmet, noko som er forståeleg. Men vi fekk oss ei sjokkoppleving når vi deltok. Vi fekk ikkje formulere våre eigne svar til spørsmåla i intervjuva dei stilte oss og alt anna var planlagt på førehand, og klipt og limt. Når nokon gjekk vidare, vart vi bedde om å reise oss å gi aplaus opptil fleire gongar, dette kan sjå tilfeldig ut på TV, men det er slettes ikkje tilfeldigheiter… x-factor er eit ålreit program for dei som likar PR, men ein må være forberedt på å tåle mykje frå media. Men det einaste inntrykket vi sit att med, er at det vert laga eit «produkt» gjennom TV. Det legg langt i frå vekt på sjel og innleving, men heller det som er bra TV (god PR)! Men det var lærerikt å prøve 🙂 Anbefalast ikkje, med mindre ein er ein skikkeleg PR røvar og ein sceneshowar! 🙂

Valgbilde

jpg